Domov / Novinky / Obchodné podmienky
Výrobcovia
Odporúčame
Novinky

Obchodné podmienky

2.1.1. Prevádzkovateľ internetového portálu
Názov spoločnosti: DVORAK Company s.r.o. (nejsme plátci DPH)
Ulica a číslo:  Dr. Horákové 47
Mesto a PSČ:  Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Štát: Česká republika
IČ: 09608486 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložke číslo 338788
DIČ: CZ 09608486
Bankové spojenie: FIO Banka, ČR číslo účtu: 290 189 2922/2010
                                                  EUR číslo účtu: 240 189 2926 / 2010
                                                  IBAN: CZ71 2010 0000 0024 0189 2926
                                                  BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX

E-mail: info@Afrodit.cz
Tel. číslo: +420 777 181 453
Prevádzkareň:      DVORAK Company s.r.o. -  Afrodit.cz, Věnceslavy Lužické 1672, Hořice, 50801, Česká republika (ďalej len „prevádzkareň“)

ďalej len "predávajúci"

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava

1.  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1  Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
1.2  Obchodné podmienky boli spracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
1.3  Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 52 občianského zákonníku, t.j.: „fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti“, resp. v zmysle § 2, písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z.“ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania“, ďalej len "kupujúci". Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.
1.4  Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.afrodit.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

2.  OZNÁMENIE PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY (§ 3 a §  4 zákona č. 102/2014 Z.z.)


2.1.  Nad rámec informácií už uvedených zhora v týchto obchodných podmienkach, predávajúci oznamuje kupujúcemu pred tým, než kupujúci urobí predávajúcemu záväznú ponuku, nasledujúce informácie podľa ust. § 3 a ust. § 4 zákona č. 102/2014 Z.z.:


2.1.1.  informácie o tovare a opis jeho hlavných vlastností sú uvedené na webovom rozhraní obchodu vždy pri príslušnom tovare, a to vrátane ceny tovaru, prípadne spôsobu jej výpočtu a vrátane nákladov na dodanie tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov stanovených zákonom;
2.1.2.  spôsob platby a spôsob dodania tovaru kupujúci volí v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy z predložených možností. Platobné a dodacie podmienky sú bližšie upravené v článku 6 obchodných podmienok.
2.1.3.
  náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní obchodu v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy a sú uvedené vždy oddelene od kúpnej ceny. Predávajúci upozorňuje, že tovar zasiela len v rámci územia Českej a Slovenskej republiky;
2.1.4.  práva vznikajúce z chybného plnenia, ako aj ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv vyplývajúcich z chybného plnenia, sú upravené v týchto obchodných podmienkach (čl. 8 obchodných podmienok) a v reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok je k dispozícii ako dokument na stiahnutie na webovom rozhraní;
2.1.5.  predávajúci neposkytuje záruku za akosť podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje občiansky zákonník a ako je podrobne opísaná v čl. 8 obchodných podmienok;
2.1.6.  náklady na prostriedky komunikácie (najmä internetové pripojenie, telefónne hovory) na diaľku sa nelíši od základnej sadzby, pričom v prípade telefónnych hovorov sú náklady rovnajú sadzbe účtované príslušným poskytovateľom telefónnej služby za medzinárodný telefónny hovor (Slovensko - Česká republika). Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám;
2.1.7.  výnimkou situácie predvídané čl. 6.6 obchodných podmienok predávajúci nepožaduje od kupujúceho zaplatenie zálohy alebo iné podobné platby;
2.1.8.  predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie alebo zmluvy na dobu neurčitú, zmluvy na dobu určitú trvajú do doby naplnenia ich účelu;
2.1.9.  kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní, ktoré plynie odo dňa prevzatia tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prevezme všetky časti objednaného tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravca, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy:
-                      o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
-                      o dodávke tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
-                      o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
-      o dodávke tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
-      o dodávke tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; Bližšie podmienky využitia práva na odstúpenie sú uvedené v čl. 4 obchodných podmienok;
2.1.10.  v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku aj náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou;
2.1.11.  vybavovania sťažností lebo podnetov kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@afrodit.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti lebo podnetu kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho oznámenú predávajúcemu v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy, resp. na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v sťažnosti, ak sa líši od adresy oznámené kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy; kupujúci má možnosť obrátiť sa na účely mimosúdneho riešenia sporov na Slovenskú obchodnú inšpekciu - pozri čl. 11 obchodných podmienok;
2.1.12.  kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a nie je prístupná tretím na zmluve nezúčastneným osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti k ich sprístupnenie;
2.1.13.  kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku;
2.1.14.  jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy, vrátane možnosťou zistenia a opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky, sú popísané v týchto obchodných podmienkach (čl. 3 obchodných podmienok);
2.1.15.  predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1, písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z.

3.  UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.  Pre objednanie tovaru "vloží" kupujúci objednávaný tovar kliknutím na tlačidlo "kúpiť" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu. Po vložení tovaru do košíka bude na obrazovke zobrazená správa "Tovar bol pridaný do košíka" s tým, že kliknutím na tlačidlo "košík" kupujúci pokračuje v objednávke tovaru v košíku. Potom, čo kupujúci potvrdí výber tovaru, prejde prostredníctvom voľby "Pokračovať na ďalší krok" do sekcie prejde do sekcie „Spôsob dopravy a platby“, kde z ponuky vyberie a označí zvolenú variantu dopravy a spôsobu platby a prostredníctvom voľby "Pokračovať na ďalší krok" prejde do sekcie „Informácie o Vás", kde vyplní požadované údaje v závislosti na tom, či ide o registrovaného zákazníka, či zákazníka bez registrácie, vrátane uvedenia adresy, na ktorej chce zakúpený tovar doručiť a ak súhlasia s údajmi v objednávkovom formulári, vykoná objednávku kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:


3.1.1.      objednávanom tovaru - označenie tovaru, opis jeho hlavných vlastností
3.1.2.      cene tovaru, prípadne spôsobu jej výpočtu, vrátane všetkých daní a poplatkov a vrátane prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru
3.1.3.      spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru (spôsob platby), údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.1.4.      základné údaje ku kupujúcemu (meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón), ktoré je kupujúci pre úspešné dokončenie objednávky povinný vyplniť, (ďalej všetko hore uvedené spoločne len ako "objednávka").

3.2.   V rámci procesu objednaní tovaru sa kupujúci pohybuje prostredníctvom voľby ""Pokračovať na ďalší krok", či voľby "Späť", kedy príslušnú variantu označí vždy kliknutím ľavým tlačidlom myši. Prostredníctvom voľby "Späť" je kupujúcemu umožnené v priebehu objednávky a tiež pred samotným jej zaslaním predávajúcemu kontrolovať a meniť alebo opravovať údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, najmä meniť vybraný tovar, spôsob dopravy alebo spôsob úhrady kúpnej ceny, ako aj opravovať prípadne chybne zadanej údaje aj čo do osobných údajov. Odoslaním objednávky tovaru kupujúci vyjadruje svoj súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
3.3.    Súčasťou objednávky sú aj tieto obchodné podmienky, s ktorými je kupujúci pred dokončením objednávky povinný sa podrobne zoznámiť. Obchodné podmienky sa kupujúcimi zobrazí vo formáte PDF s tým, že kupujúcemu je umožnené obchodné podmienky buď uložiť (stiahnuť) do svojho počítača alebo vytlačiť. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a odoslanie objednávky kupujúci potvrdzuje, že rozumie obsahu kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
3.5.   Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie objednávky, a to správou zaslanou prostredníctvom elektronickej pošty zaslané na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
3.6.   Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením oznámenia o prijatí objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho. Súčasťou oznámenia o prijatí objednávky sú obchodné podmienky vo formáte PDF.
3.7.   Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (najmä vyššie množstvo dopytovaného tovaru, vyššia cena, dopyt po tovare horšie dostupnom, či bežne neobjednávaném, vyššie predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky). V takom prípade je kúpna zmluva uzatvorená až dodatočným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho. Predávajúci je tiež v takýchto prípadov oprávnený požadovať po kupujúcom zaplatenie zálohy až do výšky celej kúpnej ceny za tovar podľa čl. 6.6 obchodných podmienok.
3.8.   Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, ako aj doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Ak vyplýva zo zmluvy alebo z povahy predmetu kúpy, že množstvo je určené len približne, určí presné množstvo predávajúci.

3.9.            Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:
-        objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo je dlhodobo nedostupné;
-        objednanú veľkosť použitého tovaru nie je možné zohnať;
-        cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila alebo bola nesprávne stanovená;
-        predávajúci segment alebo druh tovaru zrušil v ponuke.
   V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto vrátená v hotovosti na prevádzke alebo prevedená na jeho účet bez zbytočného odkladu po zrušení objednávky, najneskôr do 14 dní od prevzatia vrátenej zásielky od prepravcu.

4.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V LEHOTE 14-TI DNÍ

4.1.  Predávajúci pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností prehlasuje, že v rámci on-line predaja zabezpečovaného na webových stránkach neposkytuje žiadne služby, a to ani služby spočívajúce v oprave či údržbe, či služby poskytnutie ubytovania na iný ako ubytovací účel, prepravy tovaru, nájmu automobilov, služby stravovania alebo služby súvisiaci s činnosťami v rámci voľného času, nedodáva alkoholické nápoje, zvukové, obrazové, zvukovoobrazové záznamy, knihy alebo počítačový softvér noviny, periodika alebo časopisy, ani neposkytuje elektronický obsah inak ako na hmotnom nosiči.
4.2.  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (trvalým nosičom sa v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. rozumie aj e-mail, USB kľúč, CD, DVD); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim, ako je zverejnený na webových stránkach. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky DVORAK Company s.r.o. - Afrodit.cz, Věnceslavy Lužické 1672, Hořice, 50801, Česká republika nebo odovzdať osobne na prevádzke predávajúceho na adrese DVORAK Company s.r.o., Afrodit.cz, Věnceslavy Lužické 1672, Hořice, 50801, či zaslať prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predávajúceho info@afrodit.cz. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v jej priebehu odošle oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.
4.3.  Pri pochybnostiach o doručení sa odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu uvedenú v článku 4.2 obchodným podmienok. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
4.4.  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Predpokladaný odhad týchto nákladov je závislý na množstve vráteného tovaru a zvolenom spôsobu odoslania, pričom kupujúci hradí dopravné podľa sadzobníka prepravcu pre prepravu zo Slovenska do Českej republiky, resp. poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty. V prípade odoslania poštou by nemali náklady presiahnuť 10 EUR.
4.5.  Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
4.6.  Predávajúci vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, okrem dodatočných nákladov, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci vráti prijaté prostriedky rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, a to aj prostredníctvom vzájomného započítania oproti novej faktúre v prípade ďalšieho nákupu u predávajúceho, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady.
4.7.  Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa článku 4.6 obchodných podmienok.
4.8.  Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
4.9.  Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v čl. 4.4. a 4.6. obchodných podmienok. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.  UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

5.1.  S cieľom uľahčiť budúcich nákupov (najmä pri opakovanom odbere) sa môže kupujúci registrovať, kedy mu bude predávajúcim zriadené vlastné užívateľské rozhranie umožňujúce realizáciu objednávok tovaru bez nutnosti opakovaného vyplňovania údajov k svojej osobe (ďalej len "užívateľský účet").
5.2.  Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených pri registrácii. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku nesprávne alebo nepravdivo uvedených údajov.
5.3.  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu, ako aj nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti či v dôsledku sprístupnenia užívateľského účtu tretej osobe.
5.4.  Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 360 dní nevyužíva, využíva ho v rozpore s ustanoveniami týchto obchodných podmienok (nepravdivo uvedené údaje, porušenie povinnosti mlčanlivosti, sprístupnenie používateľského účtu tretím osobám) alebo v prípade , keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
5.5.  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

6.  CENA TOVARU A JEJ ÚHRADA, DODACIE PODMIENKY

Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú umiestnené vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Na niektoré druhy tovaru môže prebiehať zľava, ktorá je vždy časovo obmedzená. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť zľavu, ak uvedený tovar vypredané. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Tovar je kupujúcemu dodaný za cenu dohodnutú v čase objednania tovaru. Táto cena je uvedená v objednávke a v potvrdení o prijatí objednávky zaslanému kupujúcemu a je splatná spoločne s kúpnou cenou.

Cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
•       v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
•       platba on-line platobnou kartou cez platobnú bránu
•       bezhotovostne prevodom na účet
EUR číslo účtu: 240 189 2926 / 2010
ČR číslo účtu: 290 189 2922/2010
IBAN: CZ71 2010 0000 0024 0189 2926
BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX
Podrobnosti sú uvedené na webových stránkach predávajúceho v sekcii "Dodacie a platobné podmienky".

6.4.  Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru prostredníctvom zásielky do zahraničia, ktorých presná výška je kupujúcemu oznámená v procese objednávky tovaru pred jej odoslaním a takisto je uvedená na webových stránkach predávajúceho v sekcii "Dodacie a platobné podmienky". Predávajúci umožňuje ako spôsob dodania tovaru len zaslanie tovaru prostredníctvom zásielky do zahraničia. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.5.  V prípade bezhotovostnej platby kartou je kúpna cena splatná do 5-tich pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pričom záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho a kupujúci je pri zadávaní platby povinný uviesť variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky. V prípade platby v hotovosti a na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
6.6.  V prípade, keď je zvolený spôsob platby bezhotovostné a platby prostredníctvom platobné brány nie je predávajúci povinný dodať tovar pred úhradou celej kúpnej ceny. V prípadoch, keď je po kupujúcom požadované dodatočné potvrdenie objednávky (čl. 3.7 obchodných podmienok), je predávajúci oprávnený požadovať uhradení zálohy na tovar až do výšky celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu bez ohľadu na to, či kupujúci zvolil spôsob úhrady na dobierku, pričom v takom prípade nie je predávajúci povinný dodať tovar pred úhradou zálohy.
6.7.  V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci je vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 48 hodín (neplatí cez sviatky a dňoch pracovného voľna) odo dňa objednávky, resp. odo dňa úhrady kúpnej ceny v prípade zvolenia spôsobu bezhotovostnou platbou či prostredníctvom platobnej brány či za  predpokladu požiadavke zálohy v zmysle čl. 6.6. obchodných podmienok.
6.8.  Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. O okolnostiach vybavenie objednávky bude kupujúci informovaný formou emailovej správy na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri registrácii a objednávke. Väčšina tovaru je stále na sklade, vzhľadom k tomu však, že sa predávajúci snaží zabezpečiť globálny sortiment žiadaný kupujúcimi, nemôže z prevádzkových hľadísk ovplyvniť výrobné a dodávateľské lehoty celého sortimentu a môže nastať situácia, keď výrobcovia majú výpadok výroby či oneskorenie dodávok, preto sa môže dodacia lehota o toto omeškanie na strane dodávateľov či výrobcov značne predĺžiť a v súvislosti s tým sa môže predĺžiť aj dodacia lehota. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke (kúpnej zmluve) na jeho účet.
6.9.  Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny tovaru a doručí ju kupujúcemu fyzicky spolu s objednaným tovarom.
6.10.  Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

7.  ODOVZDANIE, PREVZATIE A PREPRAVA TOVARU

7.1.  Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, umožní ak mu nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi. V závislosti od zvoleného spôsobu dodania tovaru je miestom plnenia prevádzka predávajúceho (osobný odber), alebo miesto uvedené kupujúcim v objednávke ako miesto, kam má byť tovar zaslaný. Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu odovzdaním tovaru kupujúcemu okamihom, keď je mu tovar predaný dopravcom, to neplatí, ak dopravca určil kupujúci, bez toho mu bol predávajúcim ponúknutý - v takom prípade je tovar predávajúcim kupujúcemu odovzdané odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.
7.2.  Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
7.3.  Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
7.4.  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Pokiaľ kupujúci poškodenú zásielku prevezme, je povinný popísať nedostatok / tky popísať v protokole o prevzatí zásielky.
7.5.  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny, resp. prevzatím tovaru, ak bola kúpna cena uhradená pred dodaním tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy okamihom prevzatím tovaru, resp. okamihom, keď kupujúci odmietne prevzatí tovaru, s ktorým mu predávajúci umožnil nakladať.
7.6.  Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zjavný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená aj na nadmerne množstvo, ibaže je kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.
7.7.  Ak nie je dojednané, ako má byť tovar zabalený, zabalí predávajúci tovar podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom opatria predávajúci tovar pre prepravu. Náklady spojené s balením tovaru sú kupujúcemu účtované za cenu dohodnutú v čase objednania tovaru. Táto cena je uvedená v objednávke a v potvrdení obdržania objednávky zaslanej kupujúcemu a je splatná spoločne s kúpnou cenou.
7.8.  Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané a reklamačný poriadok.
7.9.  Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

8.  NÁROKY Z VADNÉHO PLNENIA

8.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 -  627 Občianskeho zákonníka).
8.2.  Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak scudziteľ nepreukáže opak.
8.3.  Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. V prípade kúpy už použitého spotrebného tovaru, je kupujúci oprávnený právo z vady, ktorá sa u tovaru vyskytne, uplatniť v lehote 12 mesiacov. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene tovaru v súladu s čl. 8.12 obchodných podmienok, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
8.4.  Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
8.5.  Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
8.6.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

8.6.1.  má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
8.6.2.  sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
8.6.3.  tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určená podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy;
8.6.4.  je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
8.6.5.  tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.7. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru je vylúčená u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
8.8.  Chybou tovaru nie je:


8.8.1.  poškodenie tovaru v dôsledku neodborných úprav, v dôsledku neprimeraného zaobchádzania s tovarom, hrubého zanedbanie starostlivosti o tovar, užívanie v rozpore s odporúčaním výrobcu, či návodom, alebo v dôsledku iných neodborných zásahov, okrem situácií, kedy také poškodenie spôsobil sám predávajúci;
8.8.2.  poškodenie tovaru v dôsledku použitia nesprávneho spotrebného materiálu;
8.8.3.  poškodenie tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku prekročenia miery životnosti tovaru;
8.8.4.  mechanické poškodenie tovaru;
8.8.5.  poškodenie tovaru, ktoré vzniklo užívaním či skladovaním tovaru v nevhodnom prostredí, v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, či chemickými a mechanickými vplyvmi vlastnostiam tovaru;
8.8.6.  poškodenie tovaru v dôsledku živelnej udalosti či vyššej moci.

8.9.  Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, alebo ak ide o vadu, ktorú musel kupujúci s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení kúpnej zmluvy a túto vadu neoznámil predávajúcemu spôsobom uvedeným v ods. 8.11 obchodných podmienok bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do jedného pracovného dňa v prípade prevzatia tovaru na predajni predávajúceho, resp. najneskôr do troch pracovných dní po dopravení veci do miesta určenia, ak je tovar kupujúcemu prepravovaný prostredníctvom dopravcu.

8.10.  Právo na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká:

8.10.1.  pokiaľ nebolo právo z vady uplatnené v lehote k uplatneniu práv z chybného plnenia;
8.10.2.  pri akýchkoľvek zmenách v pôvodných údajoch v potvrdení vykonaných kupujúcim;

8.11.  Kupujúci tovar podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak predávajúci posiela tovar, môže kupujúci odložiť prehliadku do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Pokiaľ po rozbalení zásielky kupujúci zistí, že obsah bol v priebehu prepravy poškodený, najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia tovaru informuje predávajúceho o tejto skutočnosti osobne na prevádzke predávajúceho, či doporučene poštou na adresu prevádzky predávajúceho, telefonicky na tel. čísle: +420 777 181 453, prípadne na tel. čísle uvedenom na účtenke, či prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou na adresu info@afrodit.cz.
8.12.  Ak nemá vec vlastnosti stanovené v čl. 8.6 obchodných podmienok, platí, že ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
8.13.  Proces uplatnenia nárokov z chybného plnenia je podrobne upravený reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je uverejnený na webových stránkach ako dokument na stiahnutie.

 

9.  MOŽNOSŤ VRÁTENIA TOVARU BEZ NUTNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1.  Na udržanie plnej spokojnosti kupujúceho umožňuje predávajúci v lehote 14 kalendárnych dní možnosť kupujúceho výmeny tovaru za iný alebo vrátenie 100% uhradenej ceny tovaru – a to bez nutnosti odstúpenia od zmluvy. Lehota sa počíta odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (pri zakúpení) do dňa prevzatia tovaru predávajúcim (pri vrátení). Pri výmene tovaru hradí kupujúci dopravné podľa sadzobníka prepravcu pre prepravu zo Slovenska do Českej republiky, resp. poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty.
9.2.  Možnosť vrátenia sa nevzťahuje na:

9.2.1       použitý tovar
9.2.2       tovar, ktorý zvyčajne nie je skladom a bol objednané pre konkrétneho zákazníka
9.2.3.      tovar, ktoré vykazuje vadu (v tom prípade je nutné postupovať podľa bodu 8 týchto Obchodných podmienok)
9.2.4.      nový tovar, ktorý javí akékoľvek známky použitia
9.2.5.      tovar bez dodaného príslušenstva
9.2.6.      jednotlivý tovar z akcií, kde je zníženie ceny jednej položky podmienené nákupom ďalšieho tovaru (vrátiť možno len celú skupinu tovaru)
9.2.7.      tovar bez pôvodného obalu a spôsobilosti k ďalšiemu predaju za pôvodné ceny

9.3.   Postup pri vrátení tovaru:

9.3.1.      kupujúci osobne či prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar spolu s kópiou faktúry či paragóne na našu korešpondenčnú adresu: Havlíčkova 57, Hořice 508 01.
9.3.2.      ak kupujúci použije prepravnú službu, pošle balík obyčajne alebo ako cenný. Zásielky na dobierku nebudú predávajúcim prebrané.
9.3.3.      tovar musí byť starostlivo zabalený. Za prípadné poškodenie počas prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť.
9.3.4.      kupujúci má právo na vrátenie ceny tovaru, len ak je tovar v bezchybnom stave a nejaví známky použitia.
9.3.5.      predávajúci vracia len uhradenú cenu tovaru

9.4.   Po obdržaní kompletného a nepoškodeného tovaru vrátane príslušenstva a všetkých vyššie spomenutých dokladov vráti predávajúci kupujúcemu čiastku v hotovosti na prevádzke v Hořicích alebo prevodom na účet. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť čiastku na účet do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru.
9.5.   Prevádzková doba prevádzky na adrese: Věnceslavy Lužické 1672, Hořice 508 01 k vráteniu tovaru je od pondelka do piatku od 8:00 do 15:00 hod.

 

10.  OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA, OBCHODNÉ OZNÁMENIE, COOKIES

10.1.  Vzhľadom k tomu, že predávajúci je subjekt so sídlom v Českej republike, kedy na území slovenských republiky nemá prevádzkareň, predajňu alebo organizačnú zložku, a teda na území Slovenskej republiky nenakladá s osobnými údajmi, podliehajú otázky ochrany osobných údajov českým zákonom.
10.2.  Predávajúci postupuje pri nakladaní s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej tiež ZOOU), zákonom č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách, zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení a v súlade s ďalšími platnými právnymi predpismi.
10.3.  Predávajúci nakladá s osobnými údajmi na účely ustanovených zákonom, popr. k účelom, s ktorými kupujúci vopred súhlasil. S osobnými údajmi je nakladané po dobu nutnú stanovenú právnymi predpismi alebo v súlade s nimi.
10.4.  Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, ktoré kupujúci poskytol dobrovoľne predávajúcemu (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
10.5.  Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vzájomnej komunikácie zmluvných strán a na účely vedenia uživateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
10.6.  Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
10.7.  Spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže poskytovať osobné údaje tretím osobám v prípadoch, keď je to uložené alebo umožnené zákonom. Kupujúci súhlasí so sprístupnením osobných údajov osobám zaisťujúcim prepravu tovaru. Kupujúci taktiež súhlasí s tým, že osobné údaje môžu byť predávajúcim za účelom zasielania obchodných oznámení odovzdávané spoločnostiam, ktoré tvoria s predávajúcim holding alebo sa nachádzajú vo vzťahu obdobnom. Nesúhlas s týmto odovzdávaním môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť písomne ​​listom zaslaným na adresu prevádzky, sídla predávajúceho či prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predávajúceho info@afrodit.cz .
10.8.  Osobné údaje budú spracovávané a zhromažďované po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel ich spracovanie. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
10.9.  V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10.6 obchodných podmienok) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže kupujúci požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, prípadne sa domáhať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Ak je žiadosť kupujúceho uznaná za oprávnenú, správca alebo spracovateľ okamžite odstráni chybný stav. O vybavení žiadosti je kupujúci bez zbytočného odkladu predávajúcim informovaný. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Spracované a zhromažďované osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť, ak ich účel použitia v súlade s týmito obchodnými podmienkami či zmluvným vzťahom založeným medzi predávajúcim a kupujúcim už pominul aj podľa ZOOU. Vybavovanie takejto žiadosti, resp. vybavovanie otázok či pripomienok k ochrane osobných údajov zaisťuje predávajúci na adrese elektronickej pošty info@afrodit.cz
10.10.  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločností či obchodným závodom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho aj prostredníctvom SMS na kupujúcim predávajúcemu oznámené telefónne číslo a ďalej súhlasí so zasielaním ako obchodných oznámení predávajúceho o jeho tovare a službách, tak obchodných oznámení o tovare a službách tretích strán na elektronickú adresu kupujúceho v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj prostredníctvom SMS na kupujúcim predávajúcemu oznámené telefónne číslo. Kupujúci môže súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek písomne ​​odvolať listom zaslaným na adresu prevádzky, sídla predávajúceho  či prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predávajúceho info@afrodit.cz
10.11.  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača používaného kupujúcim. Umožňuje webu zaznamenať informácie o návšteve kupujúceho na webových stránkach predávajúceho, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia a zjednodušiť a zefektívniť tak prípadnú ďalšiu návštevu webových stránok. Súbory cookies predávajúci užíva napríklad k ukladaniu nastavenie bezpečného vyhľadávania, k výberu relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na uľahčenie registrácie nových služieb a k ochrane dát. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci užívanie súborov cookies odmietnuť vhodnou úpravou nastavenia jeho internetového prehliadača tak, aby prácu s cookies v prípade webových stránok predávajúceho nepodporoval. Predávajúci upozorňuje, že odmietnutie spracovávanie súborov cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie internetových stránok.

11.  ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

11.1.  Kupujúci  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@afrodit.cz)  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Subjektom riešenia sporov z tejto zmluvy je Slovenska obchodná inšpekcia,  sídlo Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO 17 33 19 27,  adresa pre doručovanie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe ars@soi.sk, adr@soi.sk , tel. +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Českej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
11.2.  Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
11.3.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ , tj. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.  Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.
12.2.  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Informáciu o zmene či doplnení obchodných podmienok predávajúci zverejní na svojej webovej stránke bez zbytočného odkladu po prijatí príslušnej zmeny či doplnenia.
12.3.  Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad v České republike. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7, Česká republika. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i dohľad nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
12.4.  Kupujúcemu môžu byť písomnosti doručované aj prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu kupujúceho. Takto doručovanej písomnosti sa majú za doručené najneskôr tretí kalendárny deň po ich odoslaní.
12.5.  Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.6.  Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
12.7.  Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.2.2024 a sú k dispozícii, v prevádzke predávajúceho alebo ako dokument na stiahnutie na
www.afrodit.sk Kupujúci je povinný zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami už pred uskutočnením objednávky tovaru. Zaslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ich obsah je mu známy a že s ich znením výslovne súhlasí.

 

DVORAK Company s.r.o.